Saturday, February 13, 2010

"BINYAG: PAGLULUBOG O PAGBUBUHOS"


Ayon sa (Marcos 1:9-10) si Jesus ay inilubog ng Binawtismuhan. Paano ipaliliwanag ng Katoliko ang kanilang tradisyon sa pagbabawtismo?

Ang pinagbabatayan nila rito ay ang salitang "Pagkaahung-pagkaahon ni Jesus sa tubig". Maari din namang lumusong si Jesus sa tubig na hahanggang bukong-bukong lang at binuhusan siya ng tubig ni Juan Bautista sa ulo para bawtismuhan, sapagkat imposibleng ilubog ka sa hanggang bukong-bukong na tubig. Ganon pa man ay hindi naman ito problema sa mga Katoliko sapagkat tinatanggap ng Simbahng Katoliko ang paglulubog bilang isang paraan ng paggawad sa Sakramento ng Binyag.

Ayon naman sa mga Pundamentalista ang paglulubog ang tamang paraan ng pagbabawtismo hindi ag pagbuhos lamang sa ulo ng binawtismuhan.

Kahit na wala kang mababasa sa Bagong Tipan sa pisikal na paraan sa paggamit ng tubig sa pagbabawtismo ay nakikipag-argumento ang mga Pundamentalista na ang tamang paraan ay ang paglulubog "by immersion". nakabatay sila sa salitang Griyego na "baptizo" na ang ibig sabihin sa tagalog ay ilubog, sa ingles naman ay "to deep into the water".

Totoo na kalimitan na ang kahulugan ng baptizo ay ilubog. Halimbawa, sa bersiyong Griyego ng Lumang Tipan ay sinasabi sa atin na si Naanam ay lumusong sa tubig at lumubog ng pitong ulit,(2 Hari 5:14).

Ngunit hindi lamang ilubog ang kahulugan ng baptizo, kung minsan ay paghuhugas "washing-up" ang kahulugang nito. Ganito ang sinasabi sa (Lucas 11:38) "Ngtataka ang Pariseo ng makita niyang kumakain si Jesus ng hindi naghugas ng kamay." Ang ginamit na salitang Griyego rito sa septuaginta ay "baptizo". Ganito naman ang sinasabi sa (Marcos 7:14) "Hindi rin sila kumakain ng anumang aling sa palengke ng hindi muna hinuhugasan". Ang ginamit na salitang Griyego rito sa septuaginta ay "baptizo" rin.

Kaya ang salitang "baptizo" ay hindi palaging pagbubuhos ang kahulugan. Minsan ang salitang "baptizo" ay ginagamit na may simbilkong kahulugan "used metaphorically". Sa (Lucas 12:50) ay ganito ang wika ni Jesus "May isang Bawtismo pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga't hindi natutupad ito." Ang tinutukoy ni Jesus sa talatang ito ay ang kanyang pagpapakasakit "suffering". Ang ibig bang sabihin ni ay ilulubog sa pagpapakasakit si Jesus?

Ganito ang tagubilin ni Jesus sa kanyang mga Apostol sa (Gawa 1:4-5) "At samantalang kasamasama pa nila, kanyang tinagubilin sila: "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Nagbabawtismo nga sa tubig si Juan ngunit di na magtatagal at babawtismuhan kayo sa Espiritu Santo". Ibig bang sabihin ng mga Pundamentalista ay ilulubog sa Espiritu Santo ang mga Apostol? hindi, sa halip ito ay ipinagkaloob. Sa Bibliyang ingles naman ay "poured". Sa (Gawa 2:17,18,33)) ay tatlong ulit na sinasabing ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob o "poured".

DAPAT BANG BINYAGAN ANG MGA SANGGOL?

"Huwag binyagan ang mga bata" ang aral o Dogmang naririnig sa mga tumutuligsa sa mga Katoliko, 1500 taon pagkaraang maitatag ang kristiyanismo.

Ang Binyag ay isang panlabas na tanda sa panloob na biyaya ng ating natatanggap sa pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Sinasabi sa Bibliya na ipinagkaloob ng mga Apostol ang Binyag sa mga bata, sa mga nasa hustong gulang na at maging sa mga matatanda na. Ang Binyag ay hindi ipinagkakait sa mga bata. Walang sinaunang kristiyano ang sumusuporta sa pagkakait nito.

Sinasabi ni Pedro sa kanla (Gawa 2:38-39) "Magsisi kayo at magpabawtismo ang bawat isa sa inyo sa Pangalan ni Jesu-Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan, at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espirito Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa kanya"

Noong panahon ni Jesus, ang pasusunat ang paraan ng paglalaan sa Diyos. Ang pagsusunat ay pinalitan ng mga Apostol ng Binyag. Iginagawad ang pagsusunat sa sanggol walong araw makaraang isilang ito.

(Colosas 2:11-12) sinasabi: "Dahil sa pakikipag-isa kay Cristo, kayo'y tinuli hindi sa laman kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Nang kayo ay Bawtismuhan, nailibing kayong kasama ni Cristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na milng bumuhay sa kanya."

Makikita sa Bagong Tipan, iginawad ang Binyag sa buong pamilya, bata man o matanda. kailanman man hindi ipinagkait ang Binyag sa mga bata.

Bininyagan ni Pablo ang buong SAMBAHAYAN ni Estefenas (1 cor 1:16).

"Matapos na siya at ang kanyang SAMBAHAYAN ay nabawtismuhan". (Gawa 10:47-47).

"Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka ikaw at ang inyong SAMBAHAYAN." (Gawa 16:30).

"At si Crispo ang pinuno ng ng sinagoga ay nanamapalataya sa Panginoon, kasama ang buong SAMBAHAYAN". (Gawa 18:8)

Ang pagagamit dito sa Griyego ng "buong sambahayan" ay karaniwan ng ginagawa ng mga panahong iyon at kapag sinabing "buong sambahayan," kasama na rito ang matatanda at higit sa lahat ang mga bata sa loob ng tahanan.

Iniutos ni Jesus na ang Binyag ay kailangan ng bawat isa upang makapasok sa kaharian ng Diyos Sumagot si Jesus kay Nicodemo, "katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ang isang tao ay ipanganak ng tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos" (Jn 3:5). Hindi sinabi ni Jesus na "Maliban sa mga Bata" kundi "Maliban sa isang tao". Hindi dapat ipagbawal ang pagpasok ng mga Bata sa kaharian ng Diyos tulad ng nais ni Jesus.

No comments:

Post a Comment